Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť UTAH WEST S.R.O. Jedľová 3 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa,  IČO: 46213228, DIČ: 2023286628, IČ DPH: SK2023286628

Prevádzkovatelia majú vymenovanú Zodpovednú osobu vykonávajúcu dohľad nad spracúvaním osobných údajov, kontaktovať ju môžete e-mailom na: INFO@UTAHWEST.SK

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

Spracúvanie na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov:

V súvislosti s predajom našich služieb spracúvame Vaše osobné údaje na základe zmluvy a sme oprávnení spracúvať ich bez Vášho súhlasu.

Spracúvanie na základe súhlasu:

Vaše osobné údaje spracovávame na účely marketingu, prostredníctvom ktorého Vás informujeme o novinkách a zmenách v súvislosti s našimi službami. Môžeme spracúvať len s Vaším súhlasom. Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovaciu linku v nami zaslanej prípadnej žiadosti o spracovanie Vašich osobných údajov pre účely marketingu , alebo poslaním požiadavky na e-mail: INFO@UTAHWEST.SK

Aké údaje spracovávame:

Pokiaľ u nás vyplníte online kontaktný formulár spracovávame nasledovné údaje:

Meno, priezvisko, email, tel.č. 

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

 • Údaje z komunikácie medzi UTAH WEST S.R.O. a návštevníkom
 • Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných UTAH WEST S.R.O.

V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných UTAH WEST S.R.O. a to na účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok https://www.utahwest.sk/ a na účely internetovej reklamy UTAH WEST S.R.O. Viac informácií nájdete v samostatnej kapitole tohto dokumentu. 

Spracúvanie na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa:

Na základe oprávneného záujmu sme oprávnení spracúvať osobné údaje pri identifikácii a overení totožnosti pri objednávke prednášky. Na tomto právnom základe môžeme taktiež spracúvať osobné údaje pri vymáhaní pohľadávok alebo v prípade súdnych sporov.

Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

Využívame služby externých sprostredkovateľov a tretích strán, napríklad na správu IT, správu informačného systému, vymáhanie pohľadávok, právne zastupovanie v súdnych sporoch, výberové konania. Pri všetkých dodávateľoch dbáme o to, aby postupovali v súlade s platnými zákonmi, boli viazaní mlčanlivosťou a Vaše údaje spracúvali výlučne v rozsahu uzatvorených zmlúv a primerane ich chránili v súlade s požiadavkami GDPR a medzinárodných štandardov.

 Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

 Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania zmluvy a počas zákonmi stanovenej doby na ich archiváciu alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.

Osobné údaje, ktoré sú spracúvané na účely oprávneného záujmu sú spracovávané len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelu.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom:

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe (osobe, ktorej osobné údaje spracúva) potvrdenie o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov:

Dotknuté osoby majú právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (zabudnutie):

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Žiadosť o výmaz môže dotknutá osoba podať aj v prípade, ak sú jej údaje nezákonne spracovávané a protiprávne v súvislosti s GDPR.

Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti,
 • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

 • len so súhlasom dotknutej osoby,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo na prenos osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Prevádzkovateľ je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, napíšte najskôr nám na: INFO@UTAHWEST.SK Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu Vašich práv.

Súbory cookies 

 Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. UTAH WEST S.R.O. využíva funkciu “cookies” aj od spoločnosti Facebook a Google Súbory cookies využívame napr. na: 

čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách 

zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu o ktorú nemáte záujem 

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať. 

Využitie súborov cookies 

 Súbory cookies používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. 

„session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača). 

Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na: 

 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú 
 • konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov 
 • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov 
 • remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie 
 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu 

Analytické Cookies

Google Analytics službu poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies.

Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:

prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google

remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov)

rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov)

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu https://support.google.com , pre odmietnutie týchto cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu https://tools.google.com .

Odmietnutie súborov cookies 

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy. 

Odkazy 

 Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú informácie. Upozorňujeme, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby nachádzajúce sa na týchto webových stránkach alebo prístupné prostredníctvom nich. 

Kontaktujte nás 

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať na adrese či zákazníckej linke uvedenej v päte týchto Zásad alebo prostredníctvom emailovej adresy. 

INFO@UTAHWEST.SK
UTAH WEST S.R.O.

Jedľová 3 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa

Účinnosť 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 1.11.2022